• German
  • English
  • Spanish
  • Serbian

Radno vreme : Ponedeljak - Petak :: 09 - 17
  Kontakt : +381 11 2070807

Koronarna bolest – Iskorišćenje folne kiseline kod pacijenata sa koronarnom bolešću

Metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR) je enzim koji reguliše folat-zavisnu remetilaciju homocisteina, redukcijom 5,10-metilentetrahidrofolata u 5-metiltetrahidrofolat (5-MTHFR).

Osobe koje su homozigoti za 677C→T mutaciju u MTHFR enzimu imaju povećan rizik za kardiovaskularne bolesti.
Smatra se da direktna upotreba 5-MTHF umesto folne kiseline može olakšati remetilaciju homocisteina u metionin.

Cilj ispitivanja je da se odredi farmakokinetsko svojstvo oralno unete 5-MTHF u odnosu na folnu kiselinu kod kardiovaskularnih pacijenata sa homozigotnom mutacijom gena 677C→T MTHFR.

Pacijenti su dobijali pojedinačnu oralnu dozu folne kiseline (5mg) ili 5-MTHFR (5mg) u ispitivanju. Koncentracije 5-MTHF I 5-MTHF diastereoizomera su određivane u venskoj krvi.

Grafik CARDIOvitamin

Rezultati su pokazali da oralno uneta 5-MTHF ima visoku bioraspoloživost i drugačiji farmakokinetski profil sa u poređenju sa folnom kiselinom, bez obzira na genotip pacijenta.